Vítejte

Advokátní kancelář JUDr. Blanky Schöblové (č.osv. ČAK 01599) poskytuje právní služby od roku 1994 v oblastech práva občanského, obchodního, správního,  pracovního, rodinného, trestního. Specializuje se na ochranu práv proti jednání nekalé soutěže, práv k obchodní firmě a dobrého jména právnické osoby, práva duševního vlastnictví, reklamní právo.a mediální právo. Právní služby nabízí dále v oblastech ochrana osobnosti, ochrana proti diskriminací a domácí násilí.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zákona. č. 85/1996 Sb. (v platném znění) o advokacii, spočívajícím zejména v zastupování klientů v řízeních před soudy všech stupňů (včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR), zastupování před jinými orgány, zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami, udělování právních porad, sepisu listin (zejména smluv), zpracovávání právních rozborů a posudků.

Podnikatelskými odvětvími, jimž advokátní kancelář nabízí právní služby jsou strojírenství a metalurgie, zpracování dřeva, bytová chemie, potravinářství, stavebnictví, medicína, média, trh s nemovitostmi, kultura.

Občanům nabízí advokátní kancelář právní služby v celé šíři jejích potřeb, včetně problematiky ochrany osobnosti, ochrany před diskriminací a před domácím násilím.

Základním kriteriem při poskytování právních služeb je úspěch klienta a maximální kvalita služby poskytnuté v požadovaném čase a při vynaložení objektivně odpovídajících nákladů. Právní služby jsou realizovány v úzké součinnosti s odborníky v dalších oblastech tak, aby zájmy klienta byly vždy zajištěny komplexně. Současně je vycházeno z předpokladu, že pro právní řešení konkrétních případů nestačí znalost pouze právní stránky případu, ale je nezbytné rozumět i jeho věcné problematice, lidskému aspektu a ostatním souvislostem..

JUDr. Blanka Schöblová, advokát

Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days