Ceny právních služeb jsou smluvní. Při jejich sjednávání je vycházeno z věcné a časové náročnosti případu, s přihlédnutím k sazbám podle advokátního tarifu daného vyhláškou Msp č. 177/1996 Sb. (v platném znění) o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a vyhláškou Msp. č. 484/2000 Sb.(v platném znění), kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

S klientem je vždy uzavírána smlouva o poskytování právních služeb obsahující ujednání o ceně, každé vyúčtování ceny, které je na základě této smlouvy prováděno, je dokládáno rozpisem realizovaných právních služeb.

Podle povahy právní služby a dohody s klientem může být odměna sjednána některým z následujících způsobů:

  • Časová odměna – sjednává se platbou za každou započatou hodinu poskytnutých právních služeb, přičemž základní časová odměna se dle povahy věci pohybuje v rozmezí 1.000 – 2.000,-Kč bez DPH. Konkrétní výše odměny závisí na složitosti případu a jeho časové náročnosti. Použití časové odměny je vhodné tehdy, kdy nelze předem určit rozsah právních služeb potřebných k vyřízení konkrétní věci..
  • Pevná odměna – sjednává se v přesně vymezených případech, ať jednorázových (zpracování přesného konkrétního zadání) nebo opakovaných (pravidelný monitoring označení přihlašovaných ke známkoprávní ochraně k Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu ke konkrétní ochranné známce). Klientovi je účtována předem dohodnutá odměna za sjednanou konkrétní právní službu..
  • Paušální odměna – sjednávána se stálými klienty v dohodnuté výši, odpovídající skutečnému objemu právních služeb poskytovaných v určitém předchozím období.
  • Podílová odměna – sjednává se ve zvláštních případech procentem podle výsledku věci, při zachování pravidel danýchi stavovskými předpisy České advokátní komory.

Nebude-li cena právních služeb dohodnuta některým z uvedených způsobů, bude účtována podle sazeb zakotvených ve vyhlášce Msp č. 177/1996 Sb. (v platném znění) o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days