Na konferenci přednesli příspěvky Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor PrF MU, Brno („Ustanovení § 1 až 14 NOZ a úprava nekalé soutěže“), JUDr. Jiří Macek, soudce Vrchního soudu v Praze („Z aktuální judikatury ve věcech nekalé soutěže“), Prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., PrF MU, Brno („Obchodní firma a kolize s dalšími právy na označení“) JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., PrF MU, Brno („K některým otázkám srovnávací reklamy“), JUDr. Jozef Vozár, CSc., PrF KU Bratislava („Možnosti práva proti nekalé soutěži v závažných případech“), JUDr. Vít Horáček, Ph.D., PrF UK, Praha („Praktické aspekty obrany proti nekalé soutěži“), Mgr. Jiří Hadaš, MBA, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha („Regulace televizní reklamy na doplňky stravy“), JUDr. Eva Večerková, Ph.D., PrF MU Brno („Spotřebitelé a jejich ochrana proti nekalým obchodním praktikám“), JUDr. Blanka Schöblová, advokátka („Nekalé soutěžní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům v oblasti kolektivního investování“)

Vydáno: 02. 04. 2014