JUDr. Blanka Schöblová se zúčastnila tradiční konference Karlovarské právnické dny.

V rámci programu byly předneseny příspěvky:

12.6.2014:

Předpoklady uplatnitelnosti odpovědnosti za škodu (JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M, Institut práva a ekonomie, Universita Palackého Olomouc), Některé otázky souvisící s postoupením pohledávky (Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Ústav státu a práva AV ČR), Prolínání ObčZ a veřejného práva s dopady ObčZ a doprovodné legislativy do právního postavení státu, krajů a obcí (Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát Praha), Pokyny valné hromady týkající se obchodního vedení (Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, Praha, emeritní soudkyně NS ČR), Smlouva o dílo, použitelnost dosavadní judikatury (JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., předseda senátu NS ČR), K úpravě uzavírání smluv (JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát, Praha), K řešení některých problémů kupní smlouvy a spotřebitelské kupní smlouvy, včetně odpovědnosti za vady (Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., PF UK, Praha), Odpovědnost za zdroje zvláštního nebezpečí dle českého ObčZ z právně komparatistického hlediska (Prof. Dr. Ernst Karner, Institut fur Zivilrecht, Universität WIen), Pódiová diskuze k ObčZ a ZOK -intertemporární ustanovení, slabší strany smlouvy (Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDrl. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Petr Bříza), K prokazování trestné činnosti (JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., Vrchní státní zastupitelství Praha), Pódiová diskuze k otázce trestně právní odpovědnosti v oblasti hospodářské kriminality (JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., JUDr. František Púry, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.)

13. 6. 2014:

Kauzální nexus v judikatuře SR ve vztahu k profesní odpovědnosti (Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice), Problematika prokazování kauzálního nexu v různých případech porušení povinností ze zákona či smluv (Prof. Dr. Reihnard Greger, emeritní profesor university ERLANGEN, Norimberk), Některé koncepční otázky nové kodifikace (Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., předsedkyně senátu Tribunálu Soudního dvora EU, Lucemburk), Výklad společenských smluv – vztahy mezi společníky navzájem a mezi společníky a společností (Prof. Dr. Martin Winner, Univerzita ekonomie a podnikání, Vídeň), Spory mezi společníky v obchodní společnosti- judikatura SRN, ČR a SR

(Dr. Konrad Brenninger, advokát, Regensburg), Problematika změny Nařízení Brusel I (Beátrice Deshayes, advokátka Paříž), Základní otázky zastoupení právnických osob (Prof. Dr. Martin Spitzer, PF Universita Vídeň) Kauzální nexus při uplatňování náhrady škody způsobené statutárními a dozorčími orgány obchodních společností – teoretické rámce vs. aplikační přístupy (Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Universita Komenského, Bratislava), Připravovaná Směrnice EU k odpovědnosti právních zástupců (advokátů) (Prof. Dr. Friedrich Graf von Wesphalen, advokát, Kolín nad Rýnem, prezident KJT), Působnost insolvenčního soudu podle ZOK. Střet sankcí podle insolvenčího zákona a podle ZOK. Procestní souvislosti (JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR)

14. 6. 2014:

Výkon funkce člena statutárního orgánu vč. smlouvy o výkonu funkce v prolnutí ZOK a ObčZ (Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., advokát, Praha), Úprava konfliktů zájmů v ZOK se zřetelem na NOZ (Prof. JUDr. Jan Dědič, advokát Praha), Aktuální judikatura – konkurs, insolvence (JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu NS ČR), K prolínání úpravy veřejných seznamů v ObčZ a dalších právních předpisech (JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Institut práva a ekonomie), K rozdílům v institutu náhrady škody při porušení smluvní a zákonné povinnosti, (JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL. M, Institut práva a ekonomie, Universita Palackého Olomouc), Pódiová diskuze – smluvní nabývání vlastnického práva (zejména staveb) k dalším předem položeným otázkám ObčZ a ZOK (Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL. M., JUDr. Petr Tégl, Ph.D. JUDr. Vladimír Zoufalý).

Vydáno: 05. 08. 2014